Viktig informasjon til drivere av massetak

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Avslutning av overgangsordning i mineralloven – frist for å ha på plass driftskonsesjon er 1. januar 2015. Alle drivere på mineralske forekomster med uttak på totalt mer enn 10 000 m3 og alle uttak av naturstein uansett størrelse, skal senest 1. januar 2015 ha driftskonsesjon. Da mineralloven trådte i kraft fikk mange virksomheter en overgangsperiode på 5 år for å få på plass driftskonsesjon.

Dersom du skal drive videre fra 1. januar 2015 må du derfor snarest søke om driftskonsesjon dersom du ikke har:

  • driftskonsesjon etter mineralloven eller
  • ervervskonsesjon med driftsvilkår etter konsesjonsloven, kalkstensloven eller kvarsloven, eller
  • konsesjon med driftsvilkår etter industrikonsesjonsloven

Drift uten nødvendig konsesjon innebærer at Direktoratet for mineralforvaltning kan iverksette tiltak og sanksjoner etter minerallovens kapittel 12. Mer informasjon og veiledning for søknad om driftskonsesjon finnes på hjemmesiden til Direktoratet for mineralforvaltning.