Tildelte UKL-midler i 2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken hat tildelt 750 000 kr til UKL-Sørkedalen og
400 000 kr til UKL-Nordmarksplasser i 2022. Alle midlene utlyses. 

I Veileder Utvalgte kulturlandskap i Oslo 2022 finner du informasjon om tiltak som blir prioritert, veiledende satser og saksbehandlingsrutiner. 

Hvem kan søke?

 • Grunneiere og drivere innenfor UKL-Nordmarksplasser og UKL-Sørkedalen i Oslo kommune
 • Organisasjoner
 • Kommunen og andre som bidrar til å nå målene i forvaltningsplanene og skjøtselsplanene

Søknadskjema

 • Søknaden sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. Klikk her for UKL-søknadskjema
 • Det skal sendes inn en søknad per tiltak, og du kan sende inn flere søknader.
 • Du kan søke om tilskudd til flerårig tiltak (engangstiltak), tilskudd til årlig tiltak (drift/skjøtselstiltak) på enkelteiendom, eller tilskudd til fellestiltak.
 • Søknadsfristen er 15. mars 2022

Hva kan du søke tilskudd til?

Tiltaket skal være i samsvar med forskriften, forvaltningsplanen og/eller skjøtselsplanene. Eksempler på tiltak:

 • restaurering og skjøtsel av arealer
 • gjenåpning av kulturlandskapet
 • istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bevaringsverdige bygninger og andre kulturminner
 • nødvendig planlegging av tiltak
 • formidling
 • kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier eller behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturverdier
 • enkel tilrettelegging for ferdsel
 • andre tiltak som fremmer formålet med ordningen og er i tråd med forvaltningsplan for Nordmarksplassene og forvaltningsplan for Sørkedalen.