Skogfond

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Skogbruk

Skogfond er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre skogpolitikken.  Skogfond innbetales av skogeiere ved salg av tømmer og kan benyttes til bestemte tiltak for å sikre bærekraftige investeringer i skogbruket.

Skogfond avsettes ved salg av tømmer. Kilde: Fylkesmannen

Skogfondsordningen

For alt tømmer som selges i Norge plikter eier sette av 4 – 40 % av tømmerets bruttoverdi. Dette er for å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogen, og er hjemlet i Skogbrukslova. Primært brukes skogfond for å finansiere planting, ungskogpleie og veivedlikehold. Bruk av skogfond vil gi bruker en skattefordel.

Tilgang på skogfondskonto

Du kan sjekke din skogfondskonto på nett her. Her kan du sjekke saldo, kontoaktivitet, og registrere refusjonskrav elektronisk. Landbruksdirektoratet har informasjon om den digitale løsningen.

Innbetaling av skogfond

Innbetalingen skjer vanligvis automatisk når du selger tømmeret ditt til tømmerkjøper. Regionkontor landbruk anbefaler å sette av tilstrekkelig med midler for å hvert fall investere i skogkultur. Husk at skogfondsordningen er til fordel for deg som skogeier.

Utbetaling av skogfond

Du må søke refusjon av skogfondsmidler på nett gjennom Landbruksdirektoratet. Søknaden registreres elektronisk med søknadsskjema. Det må vedlegges faktura for det som skal refunderes, og kart og andre opplysninger bør også vedlegges. RKL behandler og godkjenner søknadene fortløpende. RKL vil helst at alle bruker den nettbaserte innloggingen og registreringen, men du kan også sende søknad per email eller post.

Søknad om refusjon fra skogfond må gjøres senest et år fra utgagnen av det kalenderår investeringen ble gjennomført.

Godkjente søknader sendes via Altinn med vedtaksbrev.

Bruk av skogfond

Tømmerverdien som avsettes på skogfond vil for skogeier ikke beskattes eller inntektsført for skogeier. I tillegg vil 85 % av utbetalingen bli gitt som skattefordel for de formål som dekkes av skogfond. Investeringer i skogbruket som dekkes av skogfond er blant annet:

  • Planting
  • Ungskogpleie
  • Veivedlikehold
  • Skogbruksplanlegging
  • Skogforsikring
  • Bioenergianlegg

Les mer hos Landbruksdirektoratet om hva skogfond kan benyttes til, og flere utfyllende spørsmål og svar angående skogfond.

Eksempel på hvordan skogfondsordningen fungerer. Skogkurs har laget skogfondskalkulatoren.

Rentemidler av skogfond

Rentene av skogfond tilfaller ikke skogeiendommen, men skal brukes på fellestiltak i skogbruket. Dette kan for eksempel dreie seg om prosjekter. RKL avsluttet i 2019 et prosjekt angående økt fokus på ungskogpleie. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du går med tanker om et skogfaglig prosjekt som trenger støtte.