Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Søknadsfrister er 15. mars og 15. oktober.

Alle som søker om produksjonstilskudd, oppfordres til å levere søknaden elektronisk via Altinn. For mer informasjon og veiledningshefte se nettsiden til landbruksdirektoratet.

For å være berettiget å søke produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må foretaket fylle visse vilkår:

  • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
  • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer

Foretaket må disponere de dyra og de arealene det søker tilskudd for. Alt areal skal som hovedregel høstes eller avbeites minst én gang i løpet av vekstsesongen for å være berettiget tilskudd.

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i mars?

I søknaden med søknadsfrist 15. mars, skal du registrere antall husdyr du disponerer 1. mars. Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon. I tillegg tas dyretallet per 1. mars med i grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål til søknad om produksjonstilskudd