Foto: Ida Marie Gjersem

Planlegg miljøtiltak før våronna

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

Det er flere miljøtiltak som kan planlegges nå før våronna, blant annet å anlegge grasdekte vannveier i erosjonsutsatte dråg og grasdekte vegetasjonssoner mot vassdrag. Vegetasjonssoner langs bekkekanten, særlig på de laveste områdene i terrenget der vannet strømmer mot bekken, er gode tiltak for å begrense avrenningen av næringsrikt vann og jord til bekk.

For å motta RMP- tilskudd er det tilstrekkelig om tilsådde vegetasjonssoner langs bekkekantene slås med beitepusser. Men vær oppmerksom på at arealet må høstes til fôr, dersom det skal mottas produksjonstilskudd.

Les mer om tilskuddsordningene og satsene hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus