Om oss

Kontoret har 3,6 årsverk og har i tillegg prosjektstillinger på oppdrag, små og store.

Regionkontor Landbruk for Lørenskog, Oslo og Rælingen, er kommunenes lokale landbrukskontor. Det er et kompetansesenter for jord- og skogbruk med tilgrensende fagområder, viltfaglig, urbant landbruk, planfaglig arealbruk og næringsutvikling.

Kontoret består av landbrukssjef, skogbruksrådgiver, jordbruksrådgiver, og rådgiver for vilt- og landskapsfaglige spørsmål.

Kontoret skal besørge effektiv og kvalitetsfull administrasjon av støtteordninger og juridiske virkemidler i landbruket samtidig med at det skal være et faglig organ innen grønn sektor og tilknyttede næringer.

Landbrukskontoret utfører veiledning, planlegging og saksbehandling

 •  Jordloven: Fradeling av tomt, omdisponering til annen bruk enn landbruk, vanhevd, forskrifter i tilknytning til jordbruksavtalen som eksempel produksjonstilskudd og tilskudd til økologisk landbruk. Regulerings- og kommuneplaner
 • Konsesjonsloven: Konsesjonssøknader i LNF-område (landbruk, natur og friluftsområde)
 • Forurensningsloven: Ulike forskrifter som gjelder jordbruket (bakkeplanering, husdyrgjødsel og silosaft)
 • Plantevernmiddelloven (autorisasjoner), Odelsloven, Floghavreloven, Forpaktningsloven, Gjødselvareloven, Husdyrkonsesjonsloven 
 • Skogbrukslova: Ulike forskrifter som gjelder skogbruket (skade på skog, plantevernmiddelbruk, skogfrø og skogplanter)
 • Hogstmeldinger og andre forhold ved Markaforskriften
 • Skogfondsordningen og tilskuddsordninger for skogbruket f. eks. tilskudd til skogkultur, skogbruksplan og skogsvegbygging
 • Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål

Ordninger med økonomisk støtte til:

 • Næringsutvikling både i og utenfor tradisjonell jord-, hage- og skogbruk,
 • Vedlikehold av kulturlandskap, kulturminner og verneverdige bygninger
 • Tiltak til å hindre erosjon og avrenning (høytørke, fangdammer og hydrotekniske tiltak)
 • Nye veger for landbruksformål (gårds-, skogsbil- og traktorveger)

Prosjekter

 • Skogkartlegging i Lørenskog, Oslo og Rælingen: Områdetakst og utarbeiding av skogbruksplaner.
 • Felleskommunalt ungskogpleieprosjekt for økt aktivitet
 • Kystgeit i Oslo
 • Etablering av fangdammer i Leira og Nitelvas vannområde
 • Bed and Breakfast på gård
 • Rullering av landbruksplan for Lørenskog og Rælingen

Prosjekter i 2021

 • Utvalgt kulturlandskap i Sørkedalen – skjøtselsplan for utvalgte kantsoner langs Sørkedalsvassdraget
 • Beredskapsplan for landbruket
 • Urbant landbruk
  – kunnskapsformidling om jordsmonn og kompostering
  – pilotprosjekt og parseller i Lørenskog
 • Ungdom og ungskogpleie – jobbprosjekt i samarbeid med Akershus Skogselskap

Diverse

 • Kontaktfunksjon mellom grunnskolen og landbruket.
 • Utarbeider grunnlag for materiale til Statistisk sentralbyrå

Redaktør for hjemmesiden er landbrukssjef Knut Samseth.