Innovasjon-Norge (IN) og investeringsmidler i 2019

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk, Landskap og Næring

I 2018 fikk IN en ekstra pott til investeringer i tradisjonelt landbruk. Den varme og tørre sommeren som førte til dårlige avlinger hos bøndene har medført at det har vært relativt få henvendelser om søknader i høst til IN-Akershus og Oslo.  Ubrukte midler overføres til 2019.

Fra nyttår vil forvaltningen av IBU-midlene bli mer samkjørt for hele landet. Det blir bl.a. felles regler for utmåling av tilskudd, unntatt er Troms og Finnmark.

I 2019 vil det ikke være egne søknadsfrister, men IN oppfordrer til å sende inn sakene til 1. februar som planlagt da det vil bli konkurranse om midlene.

IN opplyser at det for 2019 er lagt følgende prioriteringer:

SAU: Det innvilges ikke tilskudd til investeringer i sauefjøs i 2019. Heller ikke til oppgradering av produksjonslokaler uten utvidelse. Det gis unntak for støtte til økologiske saueprodusenter som må foreta større investeringer på grunn av endrede krav til liggeareal som følge av implementeringen av EUs økologiregelverk fra mars 2017

GJØDSELLAGER: Det kan gis investeringstilskudd til bygging av gjødsellager med fast toppdekke og/eller 10– 12 måneders lagringskapasitet på inntil 20 pst. av kostnadene, begrenset oppad til 20 pst. av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. Øvre grense for tilskudd settes til 100 000 kroner per prosjekt. Det kan ikke gis tilskudd til bygging av gjødsellager på leid areal.

TILSKUDD: Maksimal prosentsats for tilskudd til investeringer videreføres med inntil 35 pst. av godkjent kostnadsoverslag for investeringen. Øvre grense for tilskudd på 2 mill. kroner per prosjekt med unntak for Troms og Finnmark videreføres også.

Fra 2019 vil det bli ny organisering av IN. Buskerud vil inngå som en del av Oslo, Akershus og Østfold kontoret.