Bakkeplanering og terrengendring

Med bakkeplanering menes å gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart og tidligere dyrket areal mer egnet for maskinell jordbruksdrift. Du må søke tillatelse til all planering med et omfang på mer enn 1 dekar.

Nydyrking

Ønsker du å dyrke opp nye arealer til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning.

Konsesjonsloven

Konsesjonsloven angir bestemmelser for leieavtaler og for omsatte eiendommer. For å få tinglyst eiendomsoverdragelser, skal en avklare konsesjonsforholdet.

Jordlova

Jordlova er sentral i all forvaltning i kommuneplanens LNF-område. Dette gjelder fradeling etter § 12, omdisponering etter § 9 og oppfølging av driveplikt etter § 8. Kommunen avgjør alle saker om deling og omdisponering.

Gårdskart på internett

Gårdskart på internett fra NIBIO gir kart og oversikt over arealressurser med arealtall for landbrukseiendommer. Tjenesten er fritt tilgjengelig for alle, og krever ikke innlogging.