Laster Arrangementer

« Alle aktiviteter

Supplerende dreneringstilskudd i Lørenskog

  september 30

Lørenskog kommune har i vedtak om tiltaksstrategiene (KS 019/21) sagt at det skal opprettes et fond for drenering i Lørenskog. Landbrukskontoret har stående 100 000 kr fra blant annet eldre miljøprosjekter i Lørenskog og fond. Disse blir tildelt som suplerende tilskudd til statens eksisterende dreneringstilskudd. Tilbudet om supplerende dreneringstilskudd gjelder kun i år.

Hvorfor supplerende dreneringstilskudd?
Formålet med tiltaket er å øke oppslutningen av dreneringssøknader i Lørenskog. Drenering gir bedre avling og redusert klimagassutslipp. Godt drenert jord gir mindre forurensning og erosjon fra overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Veiledende satser
Satsene for supplerende dreneringstilskudd kan variere mellom 1250 – 2000 kr/daa, avhengig av antall søknader vi mottar. Tilskuddet gis så lenge det er midler igjen i potten, og kan dekke kostnader til drenering av inntil maks 80 daa jordbruksareal.

Hvordan og når kan du søke?
Saknad om drenering må sendes innen 30.09.2022, via Altinn.

Hva kan du søke tilskudd til?
Tilskuddet gjelder kun systematisk grøfting av fulldyrka jord og innmarksbeite med bestemt avstand mellom grøftene som dekker et større areal som sikrer tilfredsstillende dreneringstilstand.

Gjennomføringsfrist
Dreneringen skal gjennomføres høsten 2022 eller før våronna 2023.

Vilkår
Alle vilkår som gjelder dreneringstilskuddet, gjelder også supplerende tilskudd. Her er samlet opp noen av de viktigste vilkår:

  • Det kan gis tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er unntatt fra vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.
  • Det kan gis tilskudd til eier av eller foretak som leie jordbruksarealet.
  • Søker må ha plan for drenering med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige virkningen av dette.
  • Ved nydyrking med planering kan det ikke gis tilskudd til drenering, da dreneringen er en del av nydyrkingsarbeidet.
  • Det gis ikke tilskudd der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner.
  • Det gis ikke tilskudd der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

For mer informasjon om denne ordninger kan du ta kontakt med Ana Nilsen, ananil@lorenskog.kommune.no eller på tel: 456 07 341

 

Detaljer

Dato:
september 30
Kategori for Arrangement:
Arrangement Tags:
, ,