Tilskudd til tettere planter også i år.

Ordningen med tilskudd til tettere planting ble innført i 2016, og blir videreført i år. Ved nyplanting gis det 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall. Men det gis tilskudd også til suppleringsplanting. Frist for å levere søknaden til kommunen er 1. august for vårplanting og […]

Ny skogbrukssjef ved Regionkontor landbruk

Grete Ruden er tilsatt som ny skogbrukssjef ved Regionkontor Landbruk. Hun har sin bakgrunn fra entreprenørselskapet Veor, og fra Viken Skog. Grete er til daglig sauebonde og skogeier i Ullensaker.

Foto: Ida Marie Gjersem

Hogst i Marka

For å hogge skog i kommunene Lørenskog, Oslo og Rælingen må du ha godkjent hogstmelding. Melding om foryngelseshogst i Marka skal sendes RKL senest 3 uker før tiltaket skal settes i verk. Det aller meste av skog i kommunene omfattes av Markaforskriften. Formål Markaforskriften skal sikre at utøvelsen av skogbruk i Marka bidrar til å […]

Skogfond

Skogfond er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre skogpolitikken.  Skogfond innbetales av skogeiere ved salg av tømmer og kan benyttes til bestemte tiltak for å sikre bærekraftige investeringer i skogbruket.

Landbruksvei

Bygging eller ombygging av landbruksveier må godkjennes av kommunen.

Ny forskrift om landbruksveier

Ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier m.m trådte i kraft 1. juli 2015. Veier som har landbruksvirksomhet som hovedformål behandles etter denne forskriften, øvrige veier etter plan- og bygningsloven.